کارآفرین شو

 

 

 

 

 

 

 

 

تحول  آفرینان

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مردم نهاد مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

اندیشه سازان افق ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 

انجمن آمایش سرزمین ایران

اعضاء هیئت علمی تمام وقت ،نیمه وقت پژوهشکده مدیریت
دکتر مهدی ابزری

مقطع :دکتری
مرتبه علمی : استاد تمام
رشته گرایش:رفتار سازمانی و رهبری
دانشگاه محل تحصیل:امریکا

 
  محمدرضا شهریاری

دکتری-تحقیق در عملیات
مرتبه : استادیار
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی

ایرج سلطانی

مقطع :دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رشته-گرایش: مدیریت-آموزشی
دانشگاه محل تحصیل:علوم تحقیقات تهران

    اكبر نيلي پور طباطبائي

مقطع: دکتری
مرتبه علمی : استاد یار
رشته-گرایش:مديريت منابع انساني
دانشگاه محل تحصیل:اصفهان

 
پست الکترونیک:
i.soltani@bpshakhespajouh.ac.ir
 
  پست الکترونیک:
a.nilipoor@spri.ir
 حسن لباف

مقطع:دکتری
مرتبه علمی:استادیار
رشته _گرایش :برنامه ریزی وتوسعه
دانشگاه محل تحصیل:برد فورد انگلستان

    حسین رضایی دولت آبادی

مقطع: دکتري
مرتبه علمی:استاديار
رشته _گرایش :مدیریت-بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل :تربیت مدرس
پست الکترونیک:
h.rezaei@spri.ir
 
پست الکترونیک:
m.moshrefjavadi@bpshakhespajouh.ac.ir
 
   

محمد اسماعیل تكيه سادات

مقطع:دکتری
مرتبه علمی:استاديار
رشته _گرایش :مديريت- توسعه سازماني
دانشگاه محل تحصیل :تايلند

   

جمشید تقسیمی

مقطع:دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رشته-گرایش:مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه کمبریج بین المللی

پست الکترونیک:
m.tekyesadat@bpshakhespajouh.ac.ir