کارآفرین شو

 

 

 

 

 

 

 

 

تحول  آفرینان

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مردم نهاد مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

اندیشه سازان افق ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 

انجمن آمایش سرزمین ایران

پژوهشکده‌ جغرافیا

جُغرافیا را می توان در حقیقت مطالعه روابط بین جوامع متشکل انسانی و محیط زندگی آنها دانست. به عبارتی جغرافیا دانشی است که درباره سطح زمین و پدیده‌های طبیعی، آب و هوا، رستنی‌ها، خاک، فراورده‌ها و .... و پراکندگی آن‌ها بر روی زمین و روابط آن‌ها با انسان سخن به میان می آورد. مطالعه هر یک از موارد مورد بررسی این دانش رشتهٔ ویژه‌ای را پدید می‌آورد که می توان به ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی ، خاک شناسی ، بوم شناسی و..اشاره نمود.
چهار اصل در پژوهش‌های جغرافیایی عبارت است از:
واکاوی (تجزیه و تحلیل) مکانی پدیده‌های طبیعی و انسانی (جغرافیا به عنوان بررسی‌ای در باره پراکندگی)
مطالعات منطقه‌ای (اماکن و مناطق)
مطالعه انسان و رابطه او با زمین، و پژوهش در علوم زمین است
با این وجود، جغرافیای نوین نظم و انضباطی همه‌فراگیر است که در درجه نخست به دنبال درک زمین و همه پیچیدگی‌های انسان و طبیعت بوده و تنها منحصر به چیزها و جایشان نیست، بلکه در مورد آن که چگونه تغییر کرده و خواهندکرد نیز می‌باشد.
جغرافیا به عنوان «پلی میان انسان و علوم فیزیکی»، به دو شاخه اصلی جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی تقسیم شده‌است. جغرافیا را می‌توان همانطور که ویدال دولابلاش بیان کرده علم روابط متقابل انسان و طبیعت دانست. وی بیان می‌کند که طبیعت امکان‌هایی را در اختیار انسان قرار می‌دهد و انسان براساس فرهنگش از آنها بهره برداری می‌کند، البته باید توجه داشت که در دهه‌های اخیر انتقادهای بسیاری به این تعریف وارد شده‌است و امروزه اقتصاد سیاسی، مفهوم بازساخت، اقتصاد بازار آزاد در مرکز همه تعاریف جغرافیایی قرار گرفته‌است